Odpowiedzialne Inwestowanie

Innova zawsze miała świadomość, że jej obowiązkiem jest zachowanie równowagi pomiędzy dobrym zwrotem dla inwestorów a odpowiedzialnym podejściem do wszystkich innych interesariuszy. W ostatnich latach doprowadziło to do opracowania Polityki Odpowiedzialnego Inwestowania oraz pełnego procesu raportowania związanego z kwestiami środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

Z uwagi na fakt, że Innova Capital jest członkiem stowarzyszenia Invest Europe, jej Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania jest zakorzeniona w wytycznych oraz Kodeksie Postępowania tego stowarzyszenia. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, zarówno na poziomie funduszy, jak i spółek portfelowych. Polityka ta odpowiada jednej z naszych kluczowych wartości: „Postępuj właściwie”. Wyjaśnienie, co ta kluczowa wartość oznacza w praktyce, wzmacnia przekonanie, że odpowiedzialne inwestowanie i ESG stanowią motor wartości dla przedsiębiorstw w Europie Środkowej. W 2016 roku, Innova dołączyła do grona sygnatariuszy programu UNPRI (Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania Narodów Zjednoczonych). Wierzymy, że stworzyliśmy solidną, a równocześnie praktyczną politykę, która odzwierciedla fundamentalne wartości Innova Capital, zapewnia inwestorom i interesariuszom transparentne podejście oraz zwiększa efektywność naszych spółek.

Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania została włączona do procesu inwestycyjnego i stanowi ona kluczowy czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Procedury dotyczące ESG są uwzględnione na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego, od wyboru transakcji i jej oceny, po fazę budowania wartości portfela po zakończeniu inwestycji.

Aby upewnić się, że Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania i procesy ESG są zrozumiałe i dostępne dla szerszej grupy interesariuszy, w 2014 roku po raz pierwszy wprowadziliśmy roczny raport ESG. Ten dokument szczegółowo określa Politykę Odpowiedzialnego Inwestowania, a także zawiera informacje dotyczące kwestii środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego w spółce portfelowej oraz sposobów łagodzenia ryzyka i wykorzystywania możliwości związanych z tymi kwestiami.

 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla naszych inwestorów oraz przynależnych nam spółek są komfort i bezpieczeństwo w codziennym biznesie. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek sugestii, pytań lub opinii dotyczących Innova czy też spółek, w które inwestujemy, zachęcamy do korzystania z następującego adresu e-mail: esg@innovacap.com

 

***